แพะทองฟาร์ม....ตั้งกลุ่ม ผู้เลี้ยงแพะโกรกพระ รูกการตลาดแพะภาคใต้

นายชิด  แสงน้อย เจ้าของผู้ประกอบการแพะทองฟาร์ม ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เผยว่า กลุ่มผู้เลี้ยงแพะอำเภอโกรกพระ มีความสนใจในการส่งเสริมผู้ประกอบการเลี้ยงแพะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานแล้ว  และเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมาก  ทำให้เห็นว่าตลาดใหญ่ของการบริโภคแพะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะการบริโภคแพะตามหลักศาสนาอิสลาม ของประชากรมุสิลิมในภาคใต้ 

ดังนั้นจึงพยายามประสานงานหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)เพื่อเชื่อมโยงความช่วยเหลือ สนับสนุนมายังกลุ่มผู้เลี้ยงแพะในภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง ได้รับคำแนะนำให้พยายามรวมตัวผู้เลี้ยงให้เป็นกล่มก้อน เพื่อจะได้สามารถบริหารจัดการการผลิตร่วมกันให้มีปริมาณแพะเพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อจากภาคใต้   ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เลี้ยงในพื้นที่อำเภอโกรกพระ อำเภอพยุหะคีรี อย่างมาก  กระทั่งเริ่มมีการรวมตัวทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น ขณะนี้กลุ่มมีสมาชิก 20 ราย จำนวนแพะ 4,000 ตัว  และมีแผนที่จะขยายสมาชิกที่มีความสนใจในการเลี้ยงแพะอย่างจริงจังเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 ได้เชิญผู้แทนจาก โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ครบวงจร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาพบปะสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ โดยเน้นด้านการตลาดสนับสนุนผู้เลี้ยงในอำเภอโกรกพระ  นายประทีป  จันทร์วิเศษ ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะนราธิวาส จำกัด ได้กล่าวว่า ปัจจุบันสหกรณ์ได้มีการทดลองสั่งซื้อแพะจากกลุ่มเลี้ยงแพะในภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งจะมีการขนส่งในรุ่นแรกประมาณ 60 ตัว ในเดือนนี้ และคาดว่าจะมีการสั่งซื้อเป็นประจำ โดยการสั่งซื้อของสหกรณ์ฯ เป็นการสั่งซื้อไปเพื่อบริโภคในพื้นที่  และสั่งซื้อพ่อแม่พันธุ์ไปเพาะเลี้ยงเพิ่มเติม  ดังนั้นการเดินทางมาตามคำเชิญของ กลุ่มฟาร์มแพะทอง ครั้งนี้ ได้เห็นคุณภาพแพะของฟาร์มแพะทองแล้ว อยู่ในระดับที่น่าพอใจ  จึงขอฝากผู้เลี้ยงในพื้นที่ว่า แพะที่จะขายไปภาคใต้ขอให้ผู้เลี้ยงคำนึงถึง คุณภาพ และการควบคุมโรค ซึ่งสำคัญมาก ส่วนระดับราคาซื้อขาย  สหกรณ์ฯ นราธิวาสไม่มีนโยบายกดราคา หรือซื้อในราคาต่ำกว่าตลาด ในพื้นที่นครสวรรค์  เพราะเราคือผู้บริโภค  ดังนั้นผู้เลี้ยงจึงได้ราคาที่เป็นธรรม ผู้ซื้อก็จะได้ราคาที่พึงพอใจ เมื่อรวมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และอื่น ๆ แล้ว ยังไม่สูงกว่าราคาตลาดในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันซื้อขายกันอยู่ในราคาหน้าฟาร์มที่ 80 - 90บาทต่อกิโลกรัม

    

ด้านนายแวมะ  แวกือจิ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานี จำกัดและ กรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ กล่าวเสริมว่า สหกรณ์ฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงในการลงนามเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการตลาดแพะร่วมกับ หอการค้ารัฐกลันตัน ซึ่งจะเป็นช่องทางการตลาดอีกด้านหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเลี้ยงแพะทั้งประเทศ  เบื้องต้นมีความต้องการที่จะซื้อแพะเพื่อนำไปบริโภคสูงถึง 1,000 ตัวต่อเดือน ขณะนี้สหกรณ์ฯ จำเป็นต้องสำรวจข้อมูลแหล่งผลิตแพะ ราคา เพื่อรวบรวมปริมาณแพะก่อนที่จะเสนอราคาและตกลงซื้อขายกับ หอการค้ารัฐกลันตันต่อไป ดังนั้น การเดินทางมาครั้งนี้เสมือนการเดินทางมาพูดคุยและประสานงานสร้างความสัมพันธ์และหาข้อสรุปด้านต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจ  ด้านผู้เลี้ยงแพะที่นี่จะต้องรวมกลุ่มเพื่อให้ทราบกำลังการผลิต  จัดทำมาตรฐานการเลี้ยง  การควบคุมโรค  เพื่อให้ทราบปริมาณที่แน่นอน  ด้านสหกรณ์ฯ จะทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานสินค้าที่ต้องการซื้อ กำหนดราคาประกัน  จัดการด้านการขนส่ง และเจรจาซื้อขาย เพื่อนำรายได้มาสู่มวลสมาชิกทั้งหมด คาดว่าจะสามารถงาน สร้างรายได้กว่า 30 ล้านบาทต่อปี

  

ปัจจุบันแพะทองฟาร์ม มีโรงเรือนเลี้ยงแพะจำนวน 5 หลัง มีแม่พันธุ์กว่า 500 ตัว และดำเนินการผลิตแพะเนื้อคุณภาพเพื่อส่งจำหน่ายให้กับตลาดใหญ่ในกรุงเทพ  นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาและอบรมการเลี้ยงแพะ ช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการแก่สมาชิกในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ  ผู้สนใจต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มติดต่อได้ที่ ฟาร์มแพะทอง เลขที่ 17/12 ม.7 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โทร.0819722808

edit @ 12 Aug 2008 02:17:09 by Hypoalerginic

Comment

Comment:

Tweet