แพะทองฟาร์ม....ตั้งกลุ่ม ผู้เลี้ยงแพะโกรกพระ รูกการตลาดแพะภาคใต้

นายชิด  แสงน้อย เจ้าของผู้ประกอบการแพะทองฟาร์ม ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เผยว่า กลุ่มผู้เลี้ยงแพะอำเภอโกรกพระ มีความสนใจในการส่งเสริมผู้ประกอบการเลี้ยงแพะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานแล้ว  และเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมาก  ทำให้เห็นว่าตลาดใหญ่ของการบริโภคแพะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะการบริโภคแพะตามหลักศาสนาอิสลาม ของประชากรมุสิลิมในภาคใต้ 

ดังนั้นจึงพยายามประสานงานหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)เพื่อเชื่อมโยงความช่วยเหลือ สนับสนุนมายังกลุ่มผู้เลี้ยงแพะในภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง ได้รับคำแนะนำให้พยายามรวมตัวผู้เลี้ยงให้เป็นกล่มก้อน เพื่อจะได้สามารถบริหารจัดการการผลิตร่วมกันให้มีปริมาณแพะเพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อจากภาคใต้   ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เลี้ยงในพื้นที่อำเภอโกรกพระ อำเภอพยุหะคีรี อย่างมาก  กระทั่งเริ่มมีการรวมตัวทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น ขณะนี้กลุ่มมีสมาชิก 20 ราย จำนวนแพะ 4,000 ตัว  และมีแผนที่จะขยายสมาชิกที่มีความสนใจในการเลี้ยงแพะอย่างจริงจังเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 ได้เชิญผู้แทนจาก โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ครบวงจร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาพบปะสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ โดยเน้นด้านการตลาดสนับสนุนผู้เลี้ยงในอำเภอโกรกพระ  นายประทีป  จันทร์วิเศษ ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะนราธิวาส จำกัด ได้กล่าวว่า ปัจจุบันสหกรณ์ได้มีการทดลองสั่งซื้อแพะจากกลุ่มเลี้ยงแพะในภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งจะมีการขนส่งในรุ่นแรกประมาณ 60 ตัว ในเดือนนี้ และคาดว่าจะมีการสั่งซื้อเป็นประจำ โดยการสั่งซื้อของสหกรณ์ฯ เป็นการสั่งซื้อไปเพื่อบริโภคในพื้นที่  และสั่งซื้อพ่อแม่พันธุ์ไปเพาะเลี้ยงเพิ่มเติม  ดังนั้นการเดินทางมาตามคำเชิญของ กลุ่มฟาร์มแพะทอง ครั้งนี้ ได้เห็นคุณภาพแพะของฟาร์มแพะทองแล้ว อยู่ในระดับที่น่าพอใจ  จึงขอฝากผู้เลี้ยงในพื้นที่ว่า แพะที่จะขายไปภาคใต้ขอให้ผู้เลี้ยงคำนึงถึง คุณภาพ และการควบคุมโรค ซึ่งสำคัญมาก ส่วนระดับราคาซื้อขาย  สหกรณ์ฯ นราธิวาสไม่มีนโยบายกดราคา หรือซื้อในราคาต่ำกว่าตลาด ในพื้นที่นครสวรรค์  เพราะเราคือผู้บริโภค  ดังนั้นผู้เลี้ยงจึงได้ราคาที่เป็นธรรม ผู้ซื้อก็จะได้ราคาที่พึงพอใจ เมื่อรวมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และอื่น ๆ แล้ว ยังไม่สูงกว่าราคาตลาดในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันซื้อขายกันอยู่ในราคาหน้าฟาร์มที่ 80 - 90บาทต่อกิโลกรัม

    

ด้านนายแวมะ  แวกือจิ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานี จำกัดและ กรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ กล่าวเสริมว่า สหกรณ์ฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงในการลงนามเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการตลาดแพะร่วมกับ หอการค้ารัฐกลันตัน ซึ่งจะเป็นช่องทางการตลาดอีกด้านหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเลี้ยงแพะทั้งประเทศ  เบื้องต้นมีความต้องการที่จะซื้อแพะเพื่อนำไปบริโภคสูงถึง 1,000 ตัวต่อเดือน ขณะนี้สหกรณ์ฯ จำเป็นต้องสำรวจข้อมูลแหล่งผลิตแพะ ราคา เพื่อรวบรวมปริมาณแพะก่อนที่จะเสนอราคาและตกลงซื้อขายกับ หอการค้ารัฐกลันตันต่อไป ดังนั้น การเดินทางมาครั้งนี้เสมือนการเดินทางมาพูดคุยและประสานงานสร้างความสัมพันธ์และหาข้อสรุปด้านต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจ  ด้านผู้เลี้ยงแพะที่นี่จะต้องรวมกลุ่มเพื่อให้ทราบกำลังการผลิต  จัดทำมาตรฐานการเลี้ยง  การควบคุมโรค  เพื่อให้ทราบปริมาณที่แน่นอน  ด้านสหกรณ์ฯ จะทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานสินค้าที่ต้องการซื้อ กำหนดราคาประกัน  จัดการด้านการขนส่ง และเจรจาซื้อขาย เพื่อนำรายได้มาสู่มวลสมาชิกทั้งหมด คาดว่าจะสามารถงาน สร้างรายได้กว่า 30 ล้านบาทต่อปี

  

ปัจจุบันแพะทองฟาร์ม มีโรงเรือนเลี้ยงแพะจำนวน 5 หลัง มีแม่พันธุ์กว่า 500 ตัว และดำเนินการผลิตแพะเนื้อคุณภาพเพื่อส่งจำหน่ายให้กับตลาดใหญ่ในกรุงเทพ  นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาและอบรมการเลี้ยงแพะ ช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการแก่สมาชิกในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ  ผู้สนใจต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มติดต่อได้ที่ ฟาร์มแพะทอง เลขที่ 17/12 ม.7 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โทร.0819722808

edit @ 12 Aug 2008 02:17:09 by Hypoalerginic

มิสเตอร์แพะ.....เยี่ยมฟาร์ม

สวัสดีครับพี่น้องชาวเครือข่าย...มิสเตอร์แพะ...แนะนำตัวเป็นครั้งแรกและยึดถือเอาความตั้งใจในการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถมีโอกาส...(อันนี้สำคัญมากๆๆๆ)  เพราะโอกาสคือช่องทางที่จะทำให้ผู้ประกอบการไปสู่ความสำเร็จ  ภาระกิจที่มิสเตอร์แพะต้องทำเป็นประจำ คือ การเดินทางท่องเที่ยวไปในจังหวัดต่าง ๆ ที่มีการเลี้ยงแพะที่แตกต่างกัน 

ว่าก็ว่านะครับ การเลี้ยงแพะที่หลายคนมองว่าง่าย ไม่ยุ่งยากเอาเข้าจริงก็ดูจะยุ่ง ๆ อยู่เหมือนกัน เพราะหลายคนหลายครู ผู้รู้เยอะแยะเพราะทุกคนต้องการสำเร็จ  แต่ แพะเป็นสัตว์ที่ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดี คุณสมบัตินี้ทำให้กลายเป็นว่าไม่มีสูตรสำเร็จในการเลี้ยงแพะให้ประสบความสำเร็จ ขอย้ำว่ายังไม่มีผู้รู้ท่านได้กล้าฟันธงว่าต้องเลี้ยงดูอย่างไร แพะจึงจะมีคุณภาพดีอย่างที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ ประยุกต์ใช้วิชาการอย่างมีหลัก

หน้าที่ผมวันนี้จึงเน้นการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เลี้ยงแพะ ที่หลากหลายด้วยการเสนอ ความสำเร็จของผู้ประกอบการในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ท่านที่อยากรู้ต้องการศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นหลัก  แต่ถ้ามีข้อมูลอะไรที่ท่านสนใจอยากถาม ก็สามารถ mail มาถามได้ ที่ info@thaigoatmilk.com มิสเตอร์แพะจะหาคำตอบจากหลายหลายนักวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยมาตอบให้จุใจครับท่านผู้ชม

  วันนี้ก็เลยพาท่านไปที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  ไปชมฟาร์ม "บันดาลทรัพย์ฟาร์ม" ของอาจารย์สิทธิชัย  แก้วสุวรรณ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านผสมเทียมวัว แต่หันมาเอาดีทางผลิตนมแพะ   ขอแนะนำให้ท่านรู้จัก อ.สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์ หรือ อ.โจ้ กำแพงแสน   ปัจจุบันอาจารย์ยังรับราชการอยู่ที่ศูนย์การผลิตนม  สถาบันวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน    

 แนวคิดในการทำธุรกิจฟาร์มแพะนม เกิดขึ้นได้อย่างไร ?  

เดิมที่ความที่เป็นนักวิชาการด้านปศุสัตว์ ก็เลยสนใจด้านการเลี้ยงสัตว์ จึงได้รวบรวมเงินทุนก้อนหนึ่งและตั้งกิจการเพาะเลี้ยงสุนัขพันธุ์ ออกจำหน่าย ด้วยเห็นว่าสุนัขมีราคาแพง  แต่ไม่นานก็ประสบปัญหาหลายด้าน  นอกจากนี้ยังมีธุรกิจของครอบครัวด้านการเปิดโรงเรียนกวดวิชา ทำให้กิจการเพาะเลี้ยงสุนัขไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

ความคิดจึงผกผันหันมาสนใจเลี้ยงแพะ ด้วยเพราะตนเองมีปัญหาการดื่มนมวัว เพราะจะมีอาการท้องเสียอยู่บ่อย ๆ เมื่อทราบข้อมูลทางวิชาการว่า ไขมันในนมแพะแตกต่างกว่านมวัว และเป็นประโยชน์ต่อร่างกายคนมากกว่า เกือบเรียกว่าทดแทนนมแม่ได้ จึงให้ความสนใจมากที่จะตั้งฟาร์มแพะ  แต่ด้วยติดขัดว่าเงินทุนมีจำกัด จึงต้องรอบคอบระมัดระวัง และมีแผน

โดยตั้งเป้าหมายว่า ต้องเลี้ยงตัวเองได้ ต้องไม่เป็นการลงทุนที่ใช้เงินมาก และต้องมีผลตอบแทนเร็ว  ไม่ต้องรอนาน  โจทย์นี้ทำให้ อ.โจ้ จำเป็นต้องออกตระเวนไปทั่วในทุกแหล่งที่มีแพะ เพื่อคัดเลือกพันธุ์แพะด้วยตนเอง  เคล็ดลับก็คือ  เลือกซื้อเฉพาะแม่แพะท้องเท่านั้น  เพราะแม่แพะท้องจะให้ผลผลิตทันที 2 ด้าน คือ 1 ลูกแพะ ซึ่งปกติจะคลอดครั้งละ 2 ตัว ขณะที่ 2 จะได้น้ำนมแพะเพื่อนำไปพาสเจอร์ไรซ์ส่งขายได้ทันทีอีกประมาณ 4-5 เดือนเป็นอย่างน้อย แม้จะต้องซื้อแม่แพะด้วยราคาที่สูงถึง 18,000-25,000 บาทก็ตาม

จากนั้นก็ลงทุนสร้างโรงเรือนด้วยราคาประหยัด โดยเน้นใช้วัสดุราคาถูก พื้นใช้พื้นคอนกรีตชนิดเดียวกับคอกหมู เพราะมีช่องพอดีกับการทำให้มูลแพะตกลงใต้พื้นโรงเรือนได้ ขนาดโรงเรือนไม่ใหญ่มากนัก  แต่เน้นทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  โดยกำหนดตารางการทำงานในฟาร์มเป็นช่วงเวลา และใช้แรงงานเพียง 1 คน บริหารจัดการ ตั้งแต่ปลูกหญ้าแพงโกล่า 2.5 ไร่ เกี่ยวหญ้าให้แพะกินทุกวันเป็นอาหารหลัก  สำหรับลูกแพะให้กินนมแม่ในช่วงแรกประมาณ 2-3 วันแล้วเปลี่ยนเป็นนมวัวสด วันละ 2 ครั้ง แพะที่นี่เป็นแพะเนื้อกึ่งนม ลูกผสมแองโกลนูเบี้ยน - ซาเนน ทำรั้วโรงเรือนให้มีบริเวณออกกำลังรอบโรงเรือนแต่ไม่ปล่อยลงแปลงหญ้าเพื่อควบคุมและตัดวงจรพยาธิ   มูลแพะจะถูกเก็บทุกวันและทำความสะอาดล้างใต้พื้นโรงเรือนสม่ำเสมอเพื่อลดปัญหากลิ่นสาป ที่จะปนเปื้อนลงไปในน้ำนมที่ตั้งใจผลิตให้สะอาดทุกขั้นตอนเพื่อคุณภาพและความพึงพอใจของสมาชิกผู้บริโภคนมแพะของฟาร์ม

ปัจจุบันมีสมาชิกรับนมแพะบันดาลทรัพย์ฟาร์มไปบริโภคทุกวัน ๆ ละ ประมาณ 2-300 ขวดทุกวัน ซึ่งทุกวันนี้รายได้จากการเลี้ยงแพะชุดนี้ได้คืนทุนและสามารถขยายโรงเรือนเพิ่ม รวมทั้งสามารถซื้อแม่แพะที่มีคุณภาพดีเข้ามาเพิ่ม  โดยไม่ต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินมาลงทุน ซึ่งเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ 

เป้าหมายการทำธุรกิจของบันดาลทรัพย์ฟาร์มเป็นอย่างไร ?

เป้าหมายในอนาคตจะพยายามควบคุมคุณภาพความสะอาด ทุกขั้นตอนการผลิตให้สูงขึ้นโดยตั้งเป้าจะพัฒนากระบวนการผลิตน้ำนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ให้ผ่านมาตรฐาน HACCP-GMP , และมาตรฐาน GAP สำหรับฟาร์มเลี้ยง  เพื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจในคุณภาพน้ำนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ของบันดาลทรัพย์ฟาร์มมากขึ้น   นอกจากนี้ยังให้บริการด้านข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์กับผู้สนใจหรือองค์กร หน่วยงานของรัฐ โดยยินดีที่จะไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจ หรือนักธุรกิจที่สนใจ 

มิสเตอร์แพะ...ได้เยี่ยมชมฟาร์มของอาจารย์โจ้ กำแพงแสนแล้ว รู้สึกประทับใจการจัดการฟาร์มว่า มีความสะอาดมาก และมีต้นทุนต่ำ จึงประสบความสำเร็จ โดยเน้นที่มีตารางการทำงานในฟาร์มอย่างชัดเจนให้กับคนงาน  และยังคำนึงถึงการปลูกหญ้า ทำแปลงหญ้าในฟาร์มเพื่อใช้เป็นอาหารหลักของแพะ ซึ่งสามารถควบคุมจัดการได้ตั้งแต่ต้นทุน เพราะปลูกดูแลอยู่ในพื้นที่ฟาร์ม ทำให้มั่นใจว่าอาหารที่แพะกินสะอาดปลอดเชื้อ  ที่สำคัญตัดวงจรพยาธิที่อยู่ในมูลแพะ ทำให้แพะที่นี่สุขภาพดี  ส่วนลูกแพะได้รับการดูแลด้วยน้ำนมวัวสด ๆ ทุกเช้าและบ่าย ทำให้ได้รับคุณค่าสารอาหารที่เหมาะสมในการสร้างและพัฒนาการเจริญเติบโต เรียกว่าพร้อมเติบโตเป็น พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในอนาคต  ลูกแพะที่ฟาร์มอาจารย์โจ้จึงถูกจองและไม่พอจำหน่ายจากบรรดาคนเลี้ยงแพะจากภาคใต้เสมอ 

ผมได้ตามไปดูการผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ที่บ้านของอาจารย์โจ้ ในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน เคล็ดลับอยู่ที่ใช้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์อาหารมาดำเนินการพาสเจอร์ไรซ์ทำให้นมแพะที่ได้จากฟาร์มแม้จะมั่นใจว่าสะอาด แต่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจนว่าไม่ปนเปื้อน  จึงจะนำเข้าสู่กระบวนการผลิต ซึ่งแม้จะใช้เทคโนโลยีการพาสเจอร์ไรซ์ระดับภูมิปัญญาชาวบ้าน ก็ไว้ใจได้ว่าสะอาด สดใหม่ เพื่ออนามัยที่ดีของผู้บริโภค  ทำให้นมแพะบันดาลทรัพย์ฟาร์มสามารถเปิดใจและครองตลาด เพื่อนอาจารย์ใน ม.เกษตร และผู้ปกครองของนักเรียนที่เน้นต้องการสร้างพัฒนาการที่ดีสำหรับบุตรหลานมาสั่งซื้อกันเป็นจำนวนมาก 

เคล็ดลับและความใส่ใจของ อ.สิทธิชัย แก้วสุวรรณ ตัวอย่างความสำเร็จในการทำธุรกิจฟาร์มแพะนมครบวงจร จึงเป็นที่มาของคำว่า  "แพะเลี้ยงคน"  เป็นต้นแบบให้พี่น้องชาวเครือข่ายผู้ประกอบการแพะได้ศึกษาต่อไป....ขอบคุณครับอาจารย์

ติดต่อ บันดาลทรัพยฟาร์ม  (ฟาร์ม) 82 ม.11 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  โทร.09-7422492 (บ้านพัก) 1/1018 ม. หมู่บ้านเกษตร 1 ต.กำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทร.034-281759

ตามไปดู.....ฟาร์มต้นแบบฯ ปัตตานี

โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบผู้ประกอบการเลี้ยงแพะเชิงพานิชย์ครบวงจร  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานีจำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  จัดตั้งขึ้น ที่ หมู่ 3 ต.ตะลุโบ๊ะ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  ซึ่งประกอบด้วย อาคารสำนักงานฟาร์ม เพื่อรวบรวมข้อมูลเชื่อมร้อยผู้ประกอบการเลี้ยงแพะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเครือข่ายผู้ประกอบการ   อาคารแปรรูปนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ระดับชุมชน   และโรงเรือนเลี้ยงแพะขนาดมาตรฐานเชิงพาณิชย์ (54 ตรม.)

 

นายอัสมาน  โต๊ะมีนา ประธานกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการเลี้ยงแพะสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานีจำกัด เผยว่า สหกรณ์ฯ ได้ขอรับการสนับสนุนโครงการจัดตั้งต้นแบบการประกอบการธุรกิจฟาร์มแพะครบวงจร จาก สสว. และได้ลงทุนร่วมในโครงการดังกล่าวทั้งการบริหารจัดการ การจัดหาพันธุ์แพะนม และการจัดการรับซื้อผลิตภัณฑ์นมแพะจากสมาชิกในโครงการ เพื่อแปรรูปเป็นนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ จัดจำหน่ายสู่ตลาดในท้องถิ่นในนามของ "ผลิตภัณฑ์นมแพะ ซูซู"  ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์นมแพะจากระบบสหกรณ์ฯ แห่งแรกของประเทศไทย   โดย สหกรณ์ฯ เน้นการผลิตที่สะอาดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลี้ยง ถึงการแปรรูป โดยควบคุมให้ฟาร์มสมาชิกได้มีระบบการจัดการผลิตที่เหมือนกันกับฟาร์มต้นแบบ  และจัดส่งน้ำนมดิบสู่โครงการตามกระบวนการมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อน  ปัจจุบันมีฟาร์มสมาชิกที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 30 แห่ง  โดยจะรับซื้อน้ำนมดิบจากสมาชิกทุกวันและผลิตจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในพื้นที่เป็นหลัก

 

 ด้านการส่งเสริม เน้นการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อย และรายเล็ก ไม่ต้องเพิ่มภาระในการลงทุนมากเกินไป  ขณะที่ได้รับความร่วมมือจาก  สสว. ในการช่วยเหลือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ประกอบการเลี้ยงแพะในพื้นที่  ด้วยการจัดประชุม การอบรม  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการเลี้ยงแพะที่ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ สสว.ยังได้จัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมผู้ประกอบการ ที่ มูลนิธิสุขแก้ว แก้วแดง  ม.2 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา เป็นศูนย์ฝึกอบรมทั้งภาคปฎิบัติและวิชาการให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทำให้ ผู้ประกอบการเลี้ยงแพะได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องและสามารถยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงแพะตามเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ  ทำให้มีรายได้อย่างสม่ำเสมอ และเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างมั่นคงยั่งยืนในที่สุด